Polityka prywatności

RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że firma ŁÓDZKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C, (zwana dalej ŁÓDZKĄ SZKOŁĄ ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ) przetwarza zebrane od Pani/Pana dane oraz Pani/Pana dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wśród nich znajdują się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

W związku z tym, pragniemy poinformować Panią/Pana o zasadach przetwarzania przez ŁÓDZKĄ SZKOŁĘ ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ tychże danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu w związku z tym prawach. ​​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Pani/Pana prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Pani/Pana dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie może Pani/Pan wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

 

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest: ŁÓDZKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., reprezentowany zgodnie z zapisami : KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ, Dane kontaktowe: ŁÓDZKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C.: biuro@usgtarczycy.pl, 93-520 Łódź, ul. Smocza 2

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: zgodnie z art. 37 ust 1 RODO nie ma obowiązku powołania inspektora

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach mieszczących się w zakresie działalności gospodarczej ŁÓDZKIEJ SZKOŁY ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., polegającej na: prowadzeniu usług szkoleniowych i edukacyjnych, a także do celów realizacji umów oraz zamówień dotyczących w/w produktów i usług. W szczególności dane te przetwarzane są w celu komunikacji, prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, informacji handlowych, zamówień, dokumentów księgowych, umów, certyfikatów oraz innych dokumentów, które mogą okazać się potrzebne do realizacji w/w celów jak również w celu spełnienia obowiązków nałożonych na szkołę przepisami prawa, w tym obowiązków rachunkowych i podatkowych, a ponadto w celach archiwizacyjnych i statystycznych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są w szczególności:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych

 • ustawa z dnia 7.04.1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 t.j. ze zm.)

 • ustawa z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2017.1778 t.j.),

 • ustawa z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.200 t.j. ze zm.),

 • zgoda – w sytuacjach gdy ŁÓDZKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.

Prawnie usprawiedliwione interesy

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ŁÓDZKĄ SZKOŁĘ ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., lub przez stronę trzecią), ŁÓDZKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: marketing bezpośredni własnych usług; zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Członków.

 

Administrator informuje, iż może przekazywać Pani/Pana dane osobowe następującym odbiorcom dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

a) podmiotom, z którymi ŁÓDZKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., posiada zawartą lub zawrze umowę przetwarzania danych osobowych lub umowę współpracy w celu realizacji swoich zobowiązań wobec Pani/Pana, realizacji obowiązków ŁÓDZKIEJ SZKOŁY ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., przewidzianych prawem, ochrony praw ŁÓDZKIEJ SZKOŁY ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu ŁÓDZKIEJ SZKOŁY ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności ŁÓDZKIEJ SZKOŁY ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak:

 • podmioty profesjonalnie zajmujące się usługami księgowymi i doradztwem podatkowym prowadzącym

 • księgowość ŁÓDZKIEJ SZKOŁY ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., – w przypadku, gdy ŁÓDZKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., wystawi dla Pani/Pana dokumenty księgowe,

 • podmioty świadczące usługi w zakresie transportu przesyłek listownych i innych, takie jak Poczta Polska oraz firmy spedycyjne – w przypadku, gdy ŁÓDZKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., przesyła Pani/Panu listy lub inne przesyłki tą drogą,

 • podmioty zapewniające usługi płatnicze oraz banki – w przypadku, gdy dokonuje Pan/Pani płatności na rzecz ŁÓDZKIEJ SZKOŁY ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., lub ŁÓDZKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., dokonuje jakichkolwiek płatności na Pani/Pana rzecz,

 • osoby prowadzące szkolenia medyczne (lekarze), Okręgowe Izby Lekarskie oraz PTBN – w przypadku, gdy uczestniczy Pani/Pan w szkoleniach medycznych organizowanych przez ŁÓDZKĄ SZKOŁĘ ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., – podmiotom świadczącym usług marketingu mailowego.

Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ŁÓDZKĄ SZKOŁĄ ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ŁÓDZKĄ SZKOŁĘ ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C.,

a) organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Dane osobowe będą przechowywane przez ŁÓDZKĄ SZKOŁĘ ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., dane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt 2 oraz 3 powyżej.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od ŁÓDZKIEJ SZKOŁY ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. ŁÓDZKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., dostarczy Pani/Panu na żądanie kopię Pani/Pana danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 • sprostowania danych osobowych; ma Pani/Pan prawo do sprostowania danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma Pani/Pan prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 • usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); ma Pani prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, a ŁÓDZKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,

 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; w takim przypadku, ŁÓDZKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., wskaże na Pani/Pana żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

 • przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami ma Pani/Pan prawo otrzymać

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane przez ŁÓDZKĄ SZKOŁĘ ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,

 • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, a na ŁÓDZKIEJ SZKOŁY ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych. Ponadto jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@usgtarczycy.pl

 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Smocza 2, ; 93-520 Łódź.

 

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Panią/Pana o wprowadzanych zmianach.

ŁÓDZKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., informuje, że dane nie będą wykorzystane w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym w profilowaniu.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

ŁÓDZKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C., informuje, że podanie następujących danych (łącznie lub w części) jest wymogiem obowiązkowym, wynikającym z przepisów prawa i warunkuje realizację obowiązków regulaminu: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym.

Informacje końcowe

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Zdajemy sobie sprawę, że niniejszy materiał jest obszerny, dlatego w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt z administratorem danych: biuro@usgtarczycy.pl

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajduje się na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Informacja do maili

RODO

W związku ze zmianami prawa ( RODO ) uprzejmie

informujemy, że kontaktujemy się z Państwa firmą wyłącznie mailowo w

celach profesjonalnych ( o charakterze firma – firma ), wyłącznie w

imieniu naszej firmy Izzynet Tomasz Koźbiał ul. Kmicica 6c/1, 05-230

Kobyłka, NIP 521 33 44 074, na Państwa publicznie dostępny adres

email. Nie posiadamy, ani nie przetwarzamy żadnych informacji na temat

Państwa firmy, ani nie udostępniamy nikomu Państwa adresu email,

został on przez nas wykorzystany wyłącznie do próby nawiązania

mailowego kontaktu z Państwa firmą.

Informujemy także, iż dbając o

najwyższe standardy oraz kulturę biznesową szanujemy każdą firmę i

osobę, z którą staramy się nawiązać kontakt, w

związku z tym jeśli

nie życzą sobie Państwo abyśmy kontaktowali się z Państwa firmą w

przyszłości uprzejmie prosimy o informację i na pewno zostanie to

przez nas respektowane.

Nasze kursy