Regulamin

1. REGULAMIN REJESTRACJI.
2. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZEZ STRONĘ www.usgtarczycy.pl

1. REGULAMIN REJESTRACJI

Podstawą zakwalifikowania się na kurs Ultrasonografii (USG )tarczycy Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii i Biopsji Narządowej jest:
• Regulamin określający zasady płatności za zamówione szkolenia, webinaria i inne szkolenia;
• przekazanie przez Uczestnika danych potrzebnych do rejestracji (formularz zgłoszeniowy);
• akceptację niniejszego Regulaminu;
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

A. Formy płatności za zarezerwowane szkolenia
Po wypełnieniu formularza zgłoszenia Kursant ma do wyboru poniższe formy płatności:
1. przelew bankowy za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na numer konta i w terminie wskazanym przez Polskie towarzystwo Biopsji Narządowej w oddzielnej korespondencji e-mail.

6. Rezygnacja ze szkolenia i zwroty.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać wysłana do Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii i Biopsji Narządowej w formie pisemnej (e-mail) lub zgłoszona telefonicznie.
Termin złożenia rezygnacji określa data wpływu powiadomienia do Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii i Biopsji Narządowej:
• W przypadku rezygnacji z kursu, w terminie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, organizator zwróci zamawiającemu 100% wartości szkolenia.
• W przypadku rezygnacji z udziału w kursie, w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, 50% wpłaconej kwoty nie ulega zwrotowi.
• W przypadku odwołania kursu z przyczyn leżących po stronie organizatora, wpłacona kwota za udział w szkoleniu podlega 100 % zwrotowi lub przechodzi na kurs w innym terminie.
• Wszelkie zwroty rozliczanych kwot dokonane zostaną w terminie 14 dni na rachunek wpłacającego lub przeksięgowane na kurs w innym terminie wskazanym przez wpłacającego.
• Faktury / Rachunki za udział w Kursie są wystawiane w trakcie trwania kursu

B. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych (RODO)
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności szkoleniowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.
Łódzka Szkoła Ultrasonografii i Biopsji Narządowej zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz w celu wysłania aktualnej oferty szkoleniowej.
W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. Zmianami RODO), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
Łódzka Szkoła Ultrasonografii i Biopsji Narządowej nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Użytkownikach strony www.usgtarczycy.pl.

C. Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2021 r.
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22z 2000 r. poz. 271) i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176).
Łódzka Szkoła Ultrasonografii i Biopsji Narządowej zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Wszystkie zamówienia złożone przez Kupującego są zawsze realizowane zgodnie z postanowieniami regulaminu obowiązującymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Zmieniony regulamin zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez Łódzką Szkołę Ultrasonografii i Biopsji Narządowej, ale nie krótszym niż 7 dni od daty jego publikacji na stronie internetowej www.usgtarczycy.pl

2. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZEZ STRONĘ www.usgtarczycy.pl

Postanowienia ogólne i definicje
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży Szkoleń, internetowych webinariów, seminariów, debat internetowych oraz innych szkoleń internetowych organizowanych za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.usgtarczycy.pl
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
• Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121)
• Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
• Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);
• Prawo farmaceutyczne – ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126 poz. 1381 ze zm.);
• RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.), również ustawa z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.);

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
• Usługodawca( sprzedawca) lub Organizator – ŁÓDZKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C, Zbigniew Adamczewski, Marek Dedecjus; 93-520 Łódź, ul. Smocza 2;
NIP: 729-268-76-67; REGON 101003440, adres poczty elektronicznej email.: biuro@usgtarczycy.pl , tel.: : 42 684 60 25; tel. Kom. 798 403 393; dokonująca za pośrednictwem strony internetowej sprzedaży Szkoleń/ Webinariów na odległość.

• Umowa o udział w Szkoleniu oraz innych szkoleń internetowych ( webinaria) zgodnie ze Zgłoszeniem (formularz zgłoszeniowy), zawierana przez Strony na odległość.
• Strony – Zamawiający i Sprzedawca.
• Łódzka Szkoła Ultrasonografii i Biopsji Narządowej lub Serwis – strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę, znajdująca się pod adresem elektronicznym www.usgtarczycy.pl , za pośrednictwem której Sprzedawca zawiera umowy na odległość.
• Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która może dokonywać zakupów szkoleń w Łódzkiej Szkole Ultrasonografii i Biopsji Narządowej.
• Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych ze Sprzedawcą (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
• Zgłoszenie – oferta Zamawiającego nabycia szkolenia, zgodnie z wyborem dokonywanym na stronach Sprzedawcy przy użyciu Formularza Zgłoszenia, wyborem szkolenia wraz z określeniem sposobu Płatności oraz sposobu realizacji szkolenia.

• Formularz – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach www.usg.com.pl, za pomocą którego Zamawiający wybiera Szkolenie będące przedmiotem Zgłoszenia.
• Szkolenie – Sprzedawca organizuje szkolenia, których tematyka oraz dokładny harmonogram są zamieszczone za pośrednictwem strony Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii i Biopsji Narządowej www.usgtarczycy.pl na podstronie dla danego szkolenia.
• Webinarium – usługa internetowego seminarium o charakterze szkoleniowym realizowana
przez Usługodawcę niezależnie od formy (wykład, zespół wykładów, wykład interaktywny,
debata internetowa, wywiad tematyczny ze specjalistą etc.), mająca na celu uzyskanie lub
uzupełnienie wiedzy Uczestników; webinarium może mieć formę webinarium płatnego,
bezpłatnego, a także limitowanego.
a. Webinarium płatne – webinarium, w odniesieniu do którego Usługodawca przewidział
odpłatność za dostęp do treści;
b. Webinarium bezpłatne – webinarium, w odniesieniu do którego Usługodawca nie
przewidział odpłatności za dostęp;
c. Webinarium limitowane – webinarium realizowane przez Usługodawcę, w którym mogą
wziąć udział jedynie Uczestnicy spełniający określone w przepisach warunki
(ograniczenia tego typu wynikać mogą przede wszystkim z art. 53 i nast. Prawa
farmaceutycznego lub innych przepisów); informacja o ograniczeniach jest podawana w
trakcie Rejestracji, niezależnie, czy udział w webinarium jest płatny czy bezpłatny;
• Cena za Szkolenie – podana jest brutto, która jest zamieszczona na stronie www.usgtarczycy.pl pod danym kursem, lub przesyłana w wiadomości email za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez
Zamawiającego adres. Ceny wyrażone są w złotych polskich i zwolnione z podatku (VAT).

• Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy, stanowiącego cenę za Szkolenie objęte Zgłoszeniem.

• Rejestracja – utworzenie na stronie Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii i Biopsji Narządowej indywidualnego konta Zamawiającego poprzez podanie niezbędnych danych, w tym Danych osobowych zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 5 niniejszego Regulaminu.

• Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Zamawiającego na stronie Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii i Biopsji Narządowej za pomocą którego dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług Sprzedawcy, opisane w niniejszym Regulaminie.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Zawieranie umów sprzedaży Szkoleń odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego strony internetowej www.usgtarczycy.pl , zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczone usługi obejmują:
• Rejestrację na stronie www.usgtarczycy.pl
• Korzystanie z funkcjonalności Kont.
• Serwis/strona WWW – serwis internetowy www.usgtarczycy.pl wraz z podstronami tematycznymi lub inny serwis będący własnością Usługodawcy, na którym posadowiono webinarium;
• Przeglądanie stron , w tym zapoznawanie się z ofertą Szkoleń przez każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania Konta w Łódzkiej Szkole Ultrasonografii i Biopsji Narządowej.
2. Urządzenie końcowe – urządzenie wraz z oprogramowaniem umożliwiające Uczestnikowi udział
w szkoleniach / webinariach;
3. Rejestracja na stronie Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii i Biopsji Narządowej świadczone są bez opłat.
4. W celu właściwego korzystania ze strony www.usgtarczycy.pl , Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem (np. Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari) w najnowszej dostępnej wersji oraz dostęp do sieci Internetowej pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet.
5. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien posiadać adres elektroniczny (e-mail) oraz aktywny numer telefonu u operatora korzystającego z polskich zasobów numeracji (+48).
6. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii i Biopsji Narządowej , w tym przed wypełnieniem Zgłoszenia Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu dostępnym na stronach www.usgtarczycy.pl .

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

1. Zamawiający zgłasza swoje uczestnictwo w Szkoleniu korzystając z Formularza Zgłoszeniowego.

2. Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu należy dokonać najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęciem Szkolenia wskazanego za pośrednictwem Serwisu lub do momentu wyczerpania limitu wolnych miejsc.

3. W celu złożenia zgłoszenia Zamawiający powinien dokonać wyboru Szkolenia oraz wypełnić Formularz Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu. Zgłoszenie jest możliwe dla Zamawiających zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych w Łódzkiej Szkole Ultrasonografii i Biopsji Narządowej

(nieposiadających Konta). Zamawiający, który nie posiada Konta powinien przed wysłaniem Zgłoszenia podać niezbędne dane osobowe.
4. W czasie wypełniania Formularza Zgłoszenia Zamawiający podaje dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.
5. W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu Zamawiający wybiera właściwy przycisk na formularzu Zgłoszenia „dodaj do koszyka” wraz z informacją że wysłanie zgłoszenia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W ten sposób Zmawiający składa ofertę zakupu Kursu zgodnie z opisem, ilością oraz ceną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza złożenie Zgłoszenia wysyłając na adres poczty elektronicznej „Potwierdzenie Zgłoszenia” wraz z informacją o wstępnym przyjęciu Zgłoszenia na Szkolenie. Po wstępnym potwierdzeniu Zgłoszenia Sprzedawca wysyła na adres Zamawiającego kolejną wiadomość „Zaproszenie na Kurs” która potwierdza akceptację Zgłoszenia oraz zawiera istotne informacje dotyczące Kursu takie jak opis czas, miejsce i cenę Kursu a także informacje organizacyjne dotyczące Kursu. Dla osób, które nie dokonały płatności za Kurs wiadomość zawiera informację o sposobie zapłaty.
7. Umowa o udział w szkoleniu pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez Sprzedawcę Zgłoszenia Zamawiającego, o czym sprzedawca powiadamia Zamawiającego wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. W przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument, do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W celu uniknięcia wątpliwości miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.
8. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zgłoszenia i zawarcie umowy sprzedaży Kursu przesyłając na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia. Wiadomość taka zawiera informacje przeznaczone dla Konsumentów, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
9. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie wypełniania Zgłoszenia, do momentu naciśnięcia przycisku „Prześlij Zgłoszenie”; ”dodaj do koszyka”, Zamawiający ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych.
b. Zamawiający ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie.
c. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści zawartej Umowy następuje przez:
◦ przesłanie Zamawiającemu na adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia i zawarcia Umowy na odległość, o którym mowa w ust. 7 powyżej;
◦ dostarczenia Zamawiającemu dowodu zakupu;
◦ zapisanie danych dotyczących Zamówienia na Koncie Zamawiającego.

10. W stosunku do niektórych Szkoleń Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie 30 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęciem szkolenia w razie braku osiągnięcia minimalnej liczby zarejestrowanych uczestników. W takim wypadku Zamawiający otrzymają niezwłocznie powiadomienie drogą elektroniczną o odwołaniu szkolenia oraz ewentualnie propozycję nowego terminu szkolenia, jak również zwrot całości wpłaconej ceny w przypadku, jeśli nowo zaproponowany termin nie będzie dla Zamawiającego do zaakceptowania.

Szkolenia
1. Informacje o Szkoleniach, opis i zakres Szkolenia, dostępne są na stronie Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii i Biopsji Narządowej , w opisach dotyczących poszczególnych Szkoleń.
Rejestracja
1. Rejestracja Zamawiającego jest bezpłatna.
2. Rejestracja nie jest niezbędna do złożenia Zgłoszenia.
3. Rejestracja Zamawiającego dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza Zgłoszenia dostępnego na stronie Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii i Biopsji Narządowej.
4. Formularz Zgłoszenia zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
5. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Zamawiającym wystawienia faktury / rachunku oraz założenia i utrzymania Konta.
6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Sprzedawca, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony.

Konto Zamawiającego
1. Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności:
• Wysyłanie Zgłoszeń;
• wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych;
• przeglądanie historii Szkoleń, w których uczestniczył;
• Login i hasło mają charakter poufny.
3. Zabrania się udostępniania przez Zamawiającego swojego Konta osobom trzecim. Jednakże zamawiający może udostępnić swoje Konto domownikom lub pracownikom, którzy dokonywać będą określonych czynności, w tym składać Zamówienia, w imieniu Zamawiającego.
4. Konto jest prowadzone dla Zamawiającego na czas nieoznaczony.
5. Zamawiający może w każdym czasie zrezygnować ze swojego Konta bez podania przyczyn. W tym celu wystarczy skierować do Sprzedawcy jednoznaczne żądanie usunięcia Konta, na adres e-mail: biuro@usgtarczycy.pl lub listownie na adres: Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii i Biopsji Narządowej 93-520 Łódź, ul.Smocza2.

Żądanie usunięcia Konta nie wpływa na Umowy sprzedaży Towarów, zawarte przez Zamawiającego ze Sprzedawcą przed wysłaniem żądania.
6. Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 5, Konto zostanie niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania, usunięte z systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.
7. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, o którym mowa powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości takiej osoby.

Płatności za Szkolenia

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać Płatności za Szkolenie przed wykonaniem Usługi w terminie wskazanym w korespondencji elektronicznej kierowanej do Zamawiającego po przyjęciu przez Sprzedawcę Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu.
2. Po wypełnieniu Formularza Zgłoszenia Zamawiający ma do wyboru poniższe formy płatności:
1) przelew bankowy za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na numer konta i w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w oddzielnej korespondencji e-mail,
2) płatność online w systemie Tpay.pl za pośrednictwem przelewu elektronicznego (e-transfery/przelew bezpośredni) jeżeli system jest aktywny i kurs dysponujemy wolnymi miejscami:
3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay.pl.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Tpay.pl.
5. Zarówno karta kredytowa jak i karta debetowa musi mieć aktywowaną funkcję płatności w Internecie, na rachunku karty muszą być wystarczające środki, a karta nie może być zastrzeżona lub nieważna.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Zamawiającym.
7. W przypadku wybranych Szkoleń Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności.
Rezygnacja ze Szkolenia
1. Rezygnacja przez Zamawiającego z udziału w Szkoleniu musi zostać wysłana do Sprzedawcy w formie pisemnej (e-mail) lub zgłoszona telefonicznie. Termin złożenia rezygnacji określa data wpływu powiadomienia do Sprzedawcy.
2. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia, w terminie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem Szkolenia, organizator zwróci Zamawiającemu 100% wartości szkolenia.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu, w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, 50% wpłaconej kwoty nie ulega zwrotowi.
4.W przypadku odwołania kursu z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, wpłacona kwota za udział w szkoleniu podlega zwrotowi w 100% lub odbycie kursu w innym podanym terminie przez Sprzedawcę.
5. Wszelkie zwroty rozliczanych kwot dokonane zostaną w terminie 14 dni na rachunek Zamawiającego lub przeksięgowane na kurs w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zmiana terminu szkolenia
1. Sprzedawca umożliwia Zamawiającemu zmianę terminu Szkolenia na inny dogodny dla Zamawiającego.

2. Wniosek o zmianę terminu Szkoleniu musi zostać wysłany do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres biuro@usgtarczycy.pl w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

3. Szkolenie w nowym terminie oraz wykorzystanie wpłaconych środków powinno nastąpić nie później niż 12 miesięcy od daty pierwotnego Szkolenia, za które wpłynęła wpłata. Po upływie 12 miesięcy, 50% wartości Szkolenia zostanie potrącona przez Sprzedawcę, pozostała część zostanie zwrócona Zamawiającemu.

Zgłoszenia

1. Zamawiający może wysyłać Zgłoszenia 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
2. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z Umowy są wykonane z chwilą uiszczenia na rzecz Sprzedawcy całej należności za Szkolenie.
3. Świadczenie Sprzedawcy wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Zgłoszeniem.

Prawo odstąpienia od Umowy

1. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów:
a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

3. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego Sprzedawcy wysyłając stosowne pismo listownie lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@usgtarczycy.pl

4. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w ust. 1, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Zamawiającego Płatności, niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia. Niezależnie od sposobu zwrotu Płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty.
7. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Usługodawca może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy. Wzór formularza doręczany jest również Usługodawcy na adres e-mail. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego za jakość zamawianych Szkoleń na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane:
a) na piśmie, na adres Sprzedawcy: Łódzka Szkoła Ultrasonografii i Biopsji Narządowej s.c. 93-520 Łódź, ul. Smocza 2
b) pocztą elektroniczną, na adres: rsu@usg.com.pl ;
c) za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii i Biopsji Narządowej
3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej.
5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
6. Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii i Biopsji Narządowej – ŁÓDZKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII I BIOPSJI NARZĄDOWEJ S.C, Zbigniew Adamczewski, Marek Dedecjus; 93-520 Łódź, ul. Smocza 2; NIP: 729-268-76-67; REGON 101003440, adres poczty elektronicznej email.: biuro@usgtarczycy.pl , tel.: : 42 684 60 25; tel. Kom. 798 403 393;
2. Dane przetwarzane są przez Administratora w szczególności w celu: rejestracji i utrzymania konta, zawierania i wykonania umów o udział w Szkoleniu, reklamacji towarów a także udzielania odpowiedzi na wysłane do Sprzedawcy zapytania.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Zamawiających określa Polityka Prywatności udostępniona na stronie Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii I Biopsji Narządowej.

Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca informuje, że, Zamawiający będący Konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów i Usług, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

2. Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednie przepisy prawa tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 827.

4. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w tym w formacie PDF, na stronie www.usgtarczycy.pl

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Sprzedawcy, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii I Biopsji Narządowej i obsługi Zamawiających.

7. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadamia zarejestrowanych Zamawiających na adres e-mail. Informacja o zmianie Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na stronie internetowej Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii I Biopsji Narządowe.

8. Zmieniony Regulamin wiąże Zamawiających, którzy nie zrezygnują z Konta w internetowej Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii I Biopsji Narządowe w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z ust. 8 powyżej. Rezygnacja z Konta następuje w sposób określony w § 6 ust. 5.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2021 r.

Nasze kursy